จังหวัดสุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 ขานรับ นโยบายรัฐบาล เร่งขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนชาวอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ให้“อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ต่อไป

จังหวัดสุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 ขานรับ นโยบายรัฐบาล เร่งขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนชาวอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ให้“อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ต่อไป

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายปรีชา สุทนต์ นายอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย นางอโณทัย แก้วกิ่ง พัฒนาการอำเภอคีรีมาศ คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอคีรีมาศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ ให้การต้อนรับ และรายงานผลภาพรวมของการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

โอกาสนี้ นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP อำเภอคีรีมาศ จำนวน 2 หลังคาเรือน ได้แก่ ครัวเรือนของ นางนิตยา ศรีวิจิตร บ้านเลขที่ 100/4 หมู่ที่ 1 ต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และนางลัดดา บุญคง บ้านเลขที่ 107 หมู่ที่ 4 ต.หนองกระดิ่ง อ.เมือง จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามการดำเนินงาน ให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย
ในการนี้ นางพรทิพย์ ไชยวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ เลขาอนุกรรมการคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการกำกับ ติดตาม สนับสนุน ในครั้งนี้

#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD
สุขที่…สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)