ศจพ.จ.สุโขทัยทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศจพ.จ.สุโขทัยทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของอำเภอศรีนครและเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอศรีนคร พร้อมด้วยนายสมพงษ์ หมื่นเข็ม พัฒนาการอำเภอศรีนคร และคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอศรีนคร (คจพ.อ)ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือภาพรวมของโครงการฯ

โอกาสนี้ นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำคณะอนุกรรมการฯ ส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่นท้องที่ลงพื้นที่ครัวเรือนตกเกณฑ์เป้าหมายในระบบ TPMAP Logbook อำเภอศรีนคร จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่ ครัวเรือนของ นายทองปอน คงที่ และนายวิทย์ เพ็ชรดี หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ซึ่งตกเกณฑ์ในมิติความเป็นอยู่ และศจพ.อ.ศรีนคร ได้บูรณาการงบประมาณจากหน่วยงานในพื้นที่ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมวางแผนให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพต่อไป เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเป้าหมายอย่างยั่งยืน
ในการนี้ นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะเลขาอนุกรรมการคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการกำกับ ติดตาม สนับสนุน ในครั้งนี้ พร้อมนำข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารในระดับจังหวัดต่อไป

อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน

#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD
สุขที่…สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)