จังหวัดสุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 ขานรับ นโยบายรัฐบาล เร่งขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนชาวอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ให้“อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ต่อไป

จังหวัดสุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 ขานรับ นโยบายรัฐบาล เร่งขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนชาวอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ให้“อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ต่อไป

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของอำเภอทุ่งเสลี่ยม และเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายกฤชทิพ ชะนิดไทย นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย นางสาวณัฐชยา พรมมี พัฒนาการอำเภอทุ่งเสลี่ยม และคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอทุ่งเสลี่ยม ให้การต้อนรับ และรายงานผลภาพรวมของการดำเนินงานโครงการฯ

โอกาสนี้ นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP อำเภอทุ่งเสลี่ยม จำนวน 2 หลังคาเรือน ได้แก่ ครัวเรือนของ นายเสงี่ยม อาราม หมู่ที่ 10 ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย นายวันชัย ขาวป้อม บ้านเลขที่ 1/2 หมู่ที่ 5 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
เพื่อติดตามการดำเนินงาน ให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย

ในการนี้ นางพรทิพย์ ไชยวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ เลขาอนุกรรมการคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการกำกับ ติดตาม สนับสนุน ในครั้งนี้

“อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน”

#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD
สุขที่…สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)