จังหวัดสุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 ขานรับ นโยบายรัฐบาล เร่งขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนชาวอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ให้“อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ต่อไป

จังหวัดสุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 ขานรับ นโยบายรัฐบาล เร่งขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนชาวอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ให้“อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ต่อไป

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของอำเภอบ้านด่านลานหอย และเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย นางวิภาดา คำแผน พัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอย และคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบ้านด่านลานหอย ให้การต้อนรับ และรายงานผลภาพรวมของการดำเนินงานโครงการฯ

โอกาสนี้ นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP อำเภอบ้านด่านลานหอย จำนวน 2 หลังคาเรือน ได้แก่ ครัวเรือนของ นายเจริญ ทองงาม บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 16 ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย นายสะอาด เพ็งพี บ้านเลขที่ 116 หมู่ 2 ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามการดำเนินงาน ให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย
ในการนี้ นางพรทิพย์ ไชยวัฒน์ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ เลขาอนุกรรมการคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการกำกับ ติดตาม สนับสนุน ในครั้งนี้

“อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน”

#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD
สุขที่…สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)