จังหวัดสุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 ขานรับ นโยบายรัฐบาล เร่งขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนชาวอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ให้ “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ต่อไป

จังหวัดสุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 ขานรับ นโยบายรัฐบาล เร่งขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนชาวอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ให้ “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ต่อไป

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสุโขทัย โดยมีนางกนกพร พรรณเทวี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของอำเภอศรีสำโรง และเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายวิทยา สันติกุล นายอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย นางกัญญา จิตงามขำ พัฒนาการอำเภอศรีสำโรง และคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอศรีสำโรง ให้การต้อนรับ และรายงานผลภาพรวมของการดำเนินงานโครงการฯ

โอกาสนี้ นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และนางกนกพร พรรณเทวี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP อำเภอศรีสำโรง จำนวน 2 หลังคาเรือน ได้แก่ ครัวเรือนของ นายบุญสงค์ สีมาลัย บ้านเลขที่ 63/2 หมู่ 2 ต.วังลึก อ.ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย นายอุดม ปานทอง บ้านเลขที่ 53/1 หมู่ 3 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามการดำเนินงาน ให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย
ในการนี้ นางพรทิพย์ ไชยวัฒน์ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ เลขาอนุกรรมการคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการกำกับ ติดตาม สนับสนุน ในครั้งนี้

“อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน”

#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD
สุขที่…สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)