จังหวัดสุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 ขานรับ นโยบายรัฐบาล เร่งขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนชาวอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ให้ “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ต่อไป

จังหวัดสุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 ขานรับ นโยบายรัฐบาล เร่งขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนชาวอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ให้ “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ต่อไป

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของอำเภอศรีสัชนาลัย และเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย นางเพ็ญนภา พุ่มสิโล พัฒนาการอำเภอศรีสัชนาลัย และคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอศรีสัชนาลัย ให้การต้อนรับ และรายงานผลภาพรวมของการดำเนินงานโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน

โอกาสนี้ นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP อำเภอศรีสัชนาลัย จำนวน 2 หลังคาเรือน ได้แก่ ครัวเรือนของ นางบุญรวย สมวงศ์ บ้านเลขที่ 9894 หมู่ 24 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย นางแช สุกใส บ้านเลขที่ 246 หมู่ 2 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามการดำเนินงาน ให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย
ในการนี้ นางพรทิพย์ ไชยวัฒน์ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ เลขาอนุกรรมการคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการกำกับ ติดตาม สนับสนุน ในครั้งนี้

“อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน”

ภาพ : ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ จังหวัดสุโขทัย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Bigdata
#ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
#สุโขทัยไปด้วยกัน
#OTOPSUKHOTHAI
#ทำ1ต้องได้มากกว่า1
สุขที่…สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)