พช.สุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 ร่วมประชุมกรมการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 6/2565 เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อสั่งการ และร่วมบูรณาการขับเคลื่อนภารกิจงาน และนำเสนอผลการดำเนินงาน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 6/2565 เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล/จังหวัด และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนราชการของจังหวัดสุโขทัย เพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

ในการนี้นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์ รักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นำเสนอผลการดำเนินงาน การดำเนินโครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนำเสนอผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ในภาพรวมให้ที่ประชุมกรมการจังหวัด รับทราบผลการดำเนินงาน

ภาพ : ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ จังหวัดสุโขทัย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Big data
#ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
#สุโขทัยไปด้วยกัน
#OTOPSUKHOTHAI
#ทำ1ต้องได้มากกว่า1
สุขที่…สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)