พช.สุโขทัย ทำ 1 ต้องได้ต้องได้มากกว่า 1 ร่วมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting

พช.สุโขทัย ทำ 1 ต้องได้ต้องได้มากกว่า 1 ร่วมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายรณรชัย นวลหงส์ ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ภาค 6 นางกันชาณัฏฐ์ เนียมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก และนายชาลี ชูชี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมประกวดผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting ณ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านคลองยาง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ในการคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมถึงพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย คัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านคลองยาง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เข้าประกวดในระดับเขตตรวจราชการ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

โดยนายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรม ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ พร้อมคณะ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำแนะนำ แก่คณะกรรมการโดยหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองยาง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอกงไกรลาศ นางลำพา สุขเกษม พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วย ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด /อำเภอ ภาคีเครือข่ายร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการและสนับสนุนข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสนับสนุนและให้กำลังใจ กับโดยหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองยาง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ฯ

ในการนี้ นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางพรทิพย์ ไชยวัฒน์ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ นายอลงกต สุขเกตุ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พัฒนาการอำเภอกงไกรลาศและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจรรมการประกวดในครั้งนี้

ภาพ : ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ
#จังหวัดสุโขทัย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Big data
#ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
#สุโขทัยไปด้วยกัน
#OTOPSUKHOTHAI
#ทำ1ต้องได้มากกว่า1
สุขที่…สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)