จังหวัดสุโขทัย พอดี พอเพียง@โคก หนอง นา กงไกรลาศ

🐟🐟🐟ที่นี่กงไกรลาศ🐟🐟🐟
ทำ(1)ต้องได้มากกว่า(1)
🥬🥒พอดี พอเพียง@โคก หนอง นา กงไกรลาศ🌶🍅
🗓วันที่ ๒๔ พ.ย. ๖๕
(-)๘๓ แปลงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง(-)
(*)๘๓ แปลงมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
(*)อำเภอกงไกรลาศขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
(.)๑.นางนันทพร แก้วแท้ พื้นที่ขนาด ๓ ไร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลกง
(.)๒.นายพรชัย พัฒนโพธิ์ พื้นที่ขนาด ๓ ไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลดงเดือย
(.)๓.นางสุธินี ช้างชัย พื้นที่ขนาด ๓ ไร่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกกแรต
(.)๔.นางเปีย พลูประเสริฐ พื้นที่ขนาด ๓ ไร่ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าฉนวน
(*)โดยผลการดำเนินการ ดังนี้
(1)ปลูกพืชผักสวนครัว
(2)เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่
(3)เลี้ยงปลา
(สี่)มีคันนาทองคำ
(*)ส่งผลให้ลดรายจ่ายและมีรายได้ และ เพื่อเป็นแหล่งสร้างอาหารให้กับคนในครอบครัว☺️
(กล้อง)ภาพ:ข่าว:สพอ.กงไกรลาศ
#สุโขทัย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD (#)(c)(d)(d)
#BigData
#TeamComeTrue
#ทีมแห่งความสำเร็จ
#สุโขทัยไปด้วยกัน
#กงไกรลาศมีรัก❤️ปลูกผักกินเอง

(Visited 1 times, 1 visits today)