ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conferrece)

🌟พช.สุโขทัย ทำ (1) ต้องได้มากกว่า (1)

🦋วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าร่วมการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conferrece) ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565

📌วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อพึงระวัง ในการปฏิบัติงาน และเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานเบื้องต้นและช่วยลดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน โดยในวันนี้บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง
– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน
– ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

ภาพ : ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สุโขทัย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#TeamComeTrue
#สุโขทัยไปด้วยกัน
#ทีมแห่งความสำเร็จ
(heart)สุขที่…สุโขทัย(heart)

(Visited 1 times, 1 visits today)