ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และ ภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

✨พช.สุโขทัย ทำ (1) ต้องได้มากกว่า (1)

ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และ ภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนธันวาคม 2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)″

🔎🔎วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด สังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และ ภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนธันวาคม 2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)

📌ในการนี้นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมีประเด็นเน้นย้ำการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ภายใต้ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
1.การขจัความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565 ระยะที่ 2
2.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
3.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน
4.การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนอง นา โมเดล”
5.การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6. การส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย

📍 ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สุโขทัย
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#ChangeForGood
❤️สุขที่……สุโขทัย❤️

(Visited 1 times, 1 visits today)