โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

🎉🎁 พช.สุโขทัย ทำ (1) ต้องได้มากกว่า (1) ส่งความสุข
ปีใหม่ให้ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้วยอาวุธทางปัญญา ภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) 🎉🎁

📍 พช.สุโขทัย จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล

วันที่ 29-30 ธันวาคม 2565 8
ณ ห้องศุภวรรณ บ้านหมอ รีสอร์ท สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มงาน
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)

โดยทีมวิทยากรเอกชนจากบริษัท เคิร์ฟ อินสไปร์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ
✅️ แนวคิดการออกแบบ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ OTOP และ การสร้างแบรนด์
✅️ พัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย BMC
✅️ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างนวัตกรรม
✅️ Workshop การจัดทำแผนธุรกิจ (BMC)
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 40 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่าย KBO , เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 20 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ได้คัดเลือกกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 5 ประเภท เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย เป็นหนึ่งในกระบวนการที่เกิดจากการพัฒนาตามโครงการฯ จังหวัดสุโขทัย มีความ
คาดหวังจากโครงการนี้อยากเห็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสุโขทัย มีการพัฒนาที่ก้าวกระโดด  มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

“Team Come True ” ทีมแห่งความสำเร็จ
ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.สุโขทัย
#OTOPสุโขทัย
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#ChangeForGood
❤️สุขที่……สุโขทัย❤️

(Visited 1 times, 1 visits today)