☀️จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์การดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566✨

🌟พช.สุโขทัย ทำ (1)ต้องได้มากกว่า (1)

☀️จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์การดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566✨

📆วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีการประกาศเจตนารมณ์การดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขอย่างยั่งยืนตามหลักปัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาเนื่องในวาระทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา และหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย และนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายดำรง มโนรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัยและหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ศจพ.จ/ศจพ.อ. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำบลและกำนันทุกตำบล เป้าหมายกว่า 350 คน เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

📌โดยมีกิจกรรมที่สำคัญภายในงาน ดังต่อไปนี้
– การจัดเวทีเสวนา “ทิศทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– การแสดงชุดรำวงมหาดไทย และการแสดงฟ้อนรำชุด “อ้อมกอดเขมราฐ” โดยอำเภอกงไกรลาศและอำเภอทุ่งเสลี่ยม
– การประกาศเจตนารมณ์ “หมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
– พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) หมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย ผู้แทน 7 ภาคีจังหวัดสุโขทัย
– พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยกับหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขอย่างยั่งยืนต้นแบบในพื้นที่ตำบลเข้มแข็ง โดยนายอำเภอทุกอำเภอ โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันในตำบลพื้นที่เป้าหมายร่วมเป็นสักขีพยาน
– พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยกับนายอำเภอทุกอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันในพื้นที่ตำบลของหมู่บ้านยั่งยืนร่วมเป็นสักขีพยาน

และท่านประธานฯพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมรับชมนิทรรศการ ตัวอย่างการสร้างหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีบูรณาการงานร่วมกันมากกว่า 20 หน่วยงาน จัดแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการพัฒนาให้หมู่บ้าน/ตำบล ในพื้นที่เป็นหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการปกครอง ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสวัสดิการ และด้านสาธารณสุข

📌จังหวัดสุโขทัย ภายใต้การบริหารงานของนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มีความพร้อมในการบูรณาการงานร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน สัมฤทธิ์ผลเป็นหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบต่อไป

ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สุโขทัย
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#หมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุข
#60 ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#ChangeForGood
❤️สุขที่……สุโขทัย❤️

(Visited 1 times, 1 visits today)