About Us

Position

Community Development Department Ministry of Interior

News and Event

การคัดสรรกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 อำเภอศรีสำโรง

การคัดสรรกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 อำเภอศรีสำโรง   วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านฯ ดีเด่น ณ บ้านโซกเปือย หมู่ที่ 7 ตำบลนาขุนไกร  อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายธนพงษ์ บุญเรือง นายอำเภอศรีสำโรง นางสาววารี ทับทองหลาง พัฒนาการอำเภอศรีสำโรง และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ให้การต้อนรับ และแกนนำหมู่บ้าน /ผู้นำ/กลุ่ม/องค์กรบ้านโซกเปือยให้การต้อนรับ ตอบข้อซักถาม และนำเยี่ยมชมกิจกรรมของหมู่บ้าน และได้เที่ยวชมวนอุทยานถ้ำวัง ถ้ำลม ที่ในอนาคตจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยต่อไป [...]

การคัดสรรกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 อำเภอบ้านด่านลานหอย

การคัดสรรกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 อำเภอบ้านด่านลานหอย   วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านฯ ดีเด่น ณ บ้านหนองบัวดำ หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายเลอศักดิ์ สิงห์สุทธิจันทร์ ปลัดอาวุโสผู้แทนนายอำเภอบ้านด่านลานหอย นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอย นายประเทือง นาราสิริวิมล นายกเทศมนตรีตำบลตลิ่งชัน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ให้การต้อนรับ และแกนนำหมู่บ้าน /ผู้นำ/กลุ่ม/องค์กรบ้านหนองบัวดำให้การต้อนรับ ตอบข้อซักถาม และนำเยี่ยมชมกิจกรรมของหมู่บ้าน [...]

One Tambon One Product

District Community Development Office News