โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายธวัช ใสสม

พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย

เบอร์ติดต่อ (+66)55611035

นายสมชาย หริกุลสวัสด์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

เบอร์ติดต่อ (+66)55611035

นายธนกฤต นกหมุด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ (+66)55611035

นางสาวกรชนก มาภรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ (+66)55611035

นางสาวทับทิม ม่วงทุ่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ (+66)55611035

นางสาวอรุณทิพย์ มิ่งอินทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ (+66)55611035

นายอลงกต สุขเกตุ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

เบอร์ติดต่อ (+66)55611035

นางสาวศรันยา วัฒนธงทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ (+66)55611035

นางปิยะมาศ นิลทัพ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ (+66)55611035

นางพรทิพย์ ไชยวัฒน์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

เบอร์ติดต่อ (+66)55611035

นายเทวกฤช วรศิริ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ (+66)55611035

นางสาวทิพสุภัค สิทธิโสภณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ (+66)55611035

นางสาวกัลยา ศรีจันทร์เด่น

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

เบอร์ติดต่อ (+66)55611035

นางสาววรรณวิชา จีนเชื้อ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ (+66)55611035

นางสาวพัชรกร ฉิมไล้

นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ (+66)55611035

นางสาวนิรมล เกตุแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เบอร์ติดต่อ (+66)55611035

นางสาวอาทิตยา วงศ์ขัติยะ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เบอร์ติดต่อ (+66)55611035

นางสาวขนิษฐา ต๊ะเฮิง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีธุรการปฏิบัติงาน

เบอร์ติดต่อ (+66)55611035

นางสาวนพรัตน์ พันนี

พนักงานบันทึกข้อมูล

นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ (+66)55611035

นางสาวสุรินทรา แพ่งเทพ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เบอร์ติดต่อ (+66)55611035

นางสาวลินดา ออต๊ะ

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นักวิชาการการเงินและบัญชี

เบอร์ติดต่อ (+66)55611035

นางสาวจิตตา จงอยู่เย็น

นิติกร

นิติกร

เบอร์ติดต่อ (+66)55611035

นางสาวรัตนา ก้อนเกตุ

พนักงานบันทึกข้อมูล

พนักงานบันทึกข้อมูล

เบอร์ติดต่อ (+66)55611035
(Visited 1 times, 1 visits today)