โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายธวัช ใสสม

พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย

นายบรรพจน์ จันทร์งาม

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาววารี ทับทองหลาง

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวกฤษณา กันทะสา

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางเพ็ญนภา พุ่มสิโล

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสุภาภรณ์ ดำรงกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายคมกริช ฤทธิ์เสือ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายอลงกต สุขเกตุ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางเพ็ญนภา พุ่มสิโล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวรุ่งนภา ชูเตชะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวศรันยา วัฒนธงทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางวิภาดา คำแผน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายพีรณัฐวุฒิ แบบกัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกชพร มณีฝั้น
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวณัฐชยา พรมมี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวนิรมล เกตุแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวทับทิม ม่วงทุ่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกรสุภา คำมาลัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายไพรัตน์ นุ่มตี่
พนักงานขับรถ
(Visited 1 times, 1 visits today)