ข่าวประชาสัมพันธ์

สุโขทัย Kick off “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”ปลูกพืชสมุนไพร กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ สู้ภัย COVID-19 สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร บนพื้นที่แปลง CLM โคก หนอง นา พช. เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พช.สุโขทัย ร่วมบูรณาการสนจ.สุโขทัย และปภ.สุโขทัย ประชุมขับเคลื่อนกำหนดแนวทางการจ้างและบริหารพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19 จังหวัดสุโขทัย

“พช.สุโขทัย ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ การขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา พช.” ระดมสรรพกำลัง สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้พี่น้องประชาชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) กรมการพัฒนาชุมชน”

พช.สุโขทัย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 3/2564 วางแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง สู่ประชาชนสุโขทัย มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

พช.สุโขทัย ร่วมประชุมกรมการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 6/2564 เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อสั่งการ และร่วมบูรณาการขับเคลื่อนภารกิจงาน และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”สุโขทัย