#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมกับพลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ หมู่ 1 ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โดยมีพัฒนาการอำเภอกงไก

10 เมษายน 2559 /

15:53 น.

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ติดตามสนับสนุนและให้กำลังใจการจัดเวทีที่ 2 ประชาคมวิเคราะห์ข้อมูลและปรับแผนชุมชน ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและชนบท ม.6 ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

09 เมษายน 2559 /

15:10 น.

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ติดตามสนับสนุนและให้กำลังใจการจัดเวทีที่ 2 ประชาคมวิเคราะห์ข้อมูลและปรับแผนชุมชน ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและชนบท ม.1 ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

09 เมษายน 2559 /

15:06 น.

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและชนบทในการจัดเวที2 จัดประชาคมวิเคราะห์ข้อมูลและปรับแผนชุมชน ม.4บ้านหนองกลับ ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

08 เมษายน 2559 /

14:53 น.

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# การประชุมพัฒนาการอำเภอ/หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/นักวิชาการ ประจำเดือนเมษายน 2559 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และกำกับ ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์กรมฯ และร่วมรับชมวีดีโอเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อน

07 เมษายน 2559 /

10:53 น.

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# การประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/นักวิชาการ ประจำเดือนเมษายน 2559 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และกำกับ ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์กรมฯ

07 เมษายน 2559 /

10:43 น.