ข่าวประชาสัมพันธ์

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#ต้อนรับคณะตรวจติดตามประเมินผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐาน SMART Saving Group กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน และการติดตามประเมินผลโครงการการบริหารจัดการทุน

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#วางแผนดำเนินการจัดทำ “ศูนย์สารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย” โดยใช้ฐานข้อมูล 9 หมู่บ้าน 9 อัตลักษณ์สุโขทัย เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน