ข่าวประชาสัมพันธ์

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัดสุโขทัย บ้านหน้าวัดลาย ม.2 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านฝั่งหมิ่น ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยมศึกษาดูงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าเหียง ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม “ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม” จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2559