#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#ลงพื้นที่คัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล และอบต./เทศบาลตำบลใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ.ดีเด่น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาชนบท ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวรรคโลก

28 มีนาคม 2559 /

22:19 น.

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#รับฟังการประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชน และโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี

28 มีนาคม 2559 /

22:17 น.

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#ลงพื้นที่คัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล และอบต./เทศบาลตำบลใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ.ดีเด่น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาชนบท ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ

25 มีนาคม 2559 /

22:10 น.

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#ลงพื้นที่คัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล และอบต./เทศบาลตำบลใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ.ดีเด่น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาชนบท ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านล

23 มีนาคม 2559 /

22:12 น.