ข่าวประชาสัมพันธ์

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#วางแผนดำเนินการจัดทำ “ศูนย์สารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย” โดยใช้ฐานข้อมูล 9 หมู่บ้าน 9 อัตลักษณ์สุโขทัย เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัดสุโขทัย บ้านหน้าวัดลาย ม.2 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านฝั่งหมิ่น ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยมศึกษาดูงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าเหียง ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน