ข่าวประชาสัมพันธ์

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม “ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม” จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2559

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ตรวจติดตามความพร้อมสถานที่จัดประชุมโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับพื้นที่ในภูมิภาค

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#ติดตามการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการประชุมชี้แจงคณะทำงานในพื้นที่ เพื่อรับฟังนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท