#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#ต้อนรับคณะตรวจติดตามประเมินผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐาน SMART Saving Group กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน และการติดตามประเมินผลโครงการการบริหารจัดการทุน

19 กุมภาพันธ์ 2559 /

14:18 น.