#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม “ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม” จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2559

15 กุมภาพันธ์ 2559 /

14:40 น.

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ตรวจติดตามความพร้อมสถานที่จัดประชุมโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับพื้นที่ในภูมิภาค

10 กุมภาพันธ์ 2559 /

16:53 น.

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#ติดตามการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการประชุมชี้แจงคณะทำงานในพื้นที่ เพื่อรับฟังนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท

09 กุมภาพันธ์ 2559 /

17:30 น.