ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สุโขทัย ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ การขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา พช.” ระดมสรรพกำลัง สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้พี่น้องประชาชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) กรมการพัฒนาชุมชน”

พช.สุโขทัย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 3/2564 วางแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง สู่ประชาชนสุโขทัย มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

พช.สุโขทัย ร่วมประชุมกรมการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 6/2564 เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อสั่งการ และร่วมบูรณาการขับเคลื่อนภารกิจงาน และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”สุโขทัย

“อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนภารกิจงาน พช.อย่างต่อเนื่อง ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ทั้ง 76 จังหวัด ติดตามกิจกรรม โครงการฯ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้พี่น้องประชาชน ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน”

“พช.สุโขทัย ประชุมพัฒนาการอำเภอ วางแผนการขับเคลื่อนภารกิจงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ร่วมใจใส่ผ้าไทยลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เข้าร่วมประชุมทุกคน”

ผู้ว่าฯ สุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการ “โคก หนอง นา พช.” จังหวัดสุโขทัย พร้อมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสู่ชุมชน พื้นที่อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัยบูรณาการภาคีการพัฒนา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เอามื้อสามัคคี ห่มดิน” ต้นทองอุไร 2,500 ต้น รอบแผ่นดินรูปหัวใจ เตรียมความพร้อมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย