ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 ขานรับ นโยบายรัฐบาล เร่งขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนชาวอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ให้“อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ต่อไป

พช.สุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 นำเสนอข้อมูลรับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 ขานรับ นโยบายรัฐบาล เร่งขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนชาวอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ให้“อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ต่อไป

จังหวัดสุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสุโขทัย เพื่อสร้างความ “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” ให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยต่อไป

จังหวัดสุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสุโขทัย เพื่อสร้างความ อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน ให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยต่อไป

พช.สุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 ร่วมประชุมกรมการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2565 เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อสั่งการ และร่วมบูรณาการขับเคลื่อนภารกิจงาน และนำเสนอผลการดำเนินงาน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย