ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” ในการนี้นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีปิดกิจกรรมดังกล่าว

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นำเสนอผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดสุโขทัย “โครงการสุโขทัยเมืองผาสุก” และผลความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” การประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 17 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน

นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์ และถุงยังชีพแก่ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. จังหวัดสุโขทัย “ภายใต้โครงการ สุโขทัยเมืองผาสุก (Sukhothai Happiness City) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ จ.สุโขทัย