ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจฯ พช. เขต 17 สร้างขวัญกำลังใจ ครัวเรือนต้นแบบฯ HLM และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ รุ่นที่ 15 อบรมแกนนำฯ 5 วัน 4 คืน พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

“อบรมบ่มเพาะ 5 วัน 4 คืน ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้กับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และครัวเรือนต้นแบบ HLM รุ่นที่ 11 โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สู่ชุมชนจังหวัดสุโขทัย

“เติมเต็มองค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้กับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และครัวเรือนต้นแบบ HLM จำนวน 5 วัน 4 คืน รุ่นที่ 15 โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”จังหวัดสุโขทัย เตรียมสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ชุมชนจังหวัดสุโขทัย

“อัดแน่น !!! องค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 5 วัน 4 คืน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และครัวเรือนต้นแบบ HLM โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”จังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 7 เตรียมสร้างความเข้มแข็งพื้นที่ชุมชนจังหวัดสุโขทัย

“สำเร็จอีกรุ่น “โครงการ โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 6 อบรมแกนนำฯ 5 วัน 4 คืน พร้อมสร้างความมั่นคงให้ชุมชน ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

“จัดเต็ม!!! 5 วัน 4 คืน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และครัวเรือนต้นแบบ HLM รุ่นที่ 9 โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”จังหวัดสุโขทัย เสริมองค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

“พช.สุโขทัย ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”มอบทุนเด็กยากจน จำนวน 28 ทุน สร้างโอกาสให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“นายอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย เปิดการอบรมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 6 ครัวเรือนต้นแบบ HLM และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดสุโขทัย อบรม 5 วัน 4 คืน บ่มเพาะองค์ความรู้ เตรียมสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน”

จังหวัดสุโขทัย Kick off “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง” จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี “ทำความดีด้วยหัวใจ” 1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง