ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสุโขทัย เปิดโครงการสุโขทัยพอเพียง กิจกรรมสตรีสุโขทัยร่วมใจสู้ภัย COVID – 19 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

พัฒนาการจังหวัดสุโขทัยประชุมชี้แจงและมอบหมายภารกิจการปฏิบัติงานการเปิดโครงการ”สุโขทัยพอเพียง” กิจกรรม “สตรีสุโขทัยร่วมใจสู้ภัย – 19 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

จังหวัดสุโขทัยขับเคลื่อนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563