ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 ประชุมคณะทำงานจัดทำผ้าทออัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น เพื่อถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี

พช.สุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 4/2565

พช.สุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 3/2565

จังหวัดสุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 สานพลังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย เร่งขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่นยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน “สู่เป้าหมาย อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน”

จังหวัดสุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาลวดลายผ้าไทยให้เกิดความหลากหลายและร่วมสมัย ก้าวสู่ระดับสากล

จังหวัดสุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 ขานรับ นโยบายรัฐบาล เร่งขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet