ข่าวประชาสัมพันธ์

“นายอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ร่วมบูรณาการเปิดโครงการอบรม รุ่นที่ 5 ครัวเรือนต้นแบบ HLM และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดสุโขทัย โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” อบรม 5 วัน 4 คืน เสริมองค์ความรู้ มุ่งสู่ความยั่งยืนของชุมชน”

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และจังหวัดสุโขทัย มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

กอ.รมน.สุโขทัย ร่วมบูรณาการ เปิดโครงการอบรม รุ่นที่ 3 ครัวเรือนต้นแบบ HLM และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดสุโขทัย กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล 5 วัน 4 คืน เสริมสร้างองค์ความรู้ เตรียมสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชน

“เริ่มแล้ว จังหวัดสุโขทัย เปิดการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล พลิกวิกฤต COVID-19 เตรียมสร้างรายให้ชุมชน”

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุโขทัย เพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน และบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่ให้มีความชัดเจน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

“จังหวัดสุโขทัย ปฐมนิเทศ และจัดทำบันทึกข้อตกลงการจ้างงาน(รอบบ่าย) ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กลุ่มเป้าหมายที่ 2 จำนวน 4 อำเภอ”

จังหวัดสุโขทัย ปฐมนิเทศ และจัดทำบันทึกข้อตกลงการจ้างงานผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” บรรยากาศคึกคัก