ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สุโขทัย Kick off เปิดศูนย์อำนวยการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” ในการนี้นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีปิดกิจกรรมดังกล่าว

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นำเสนอผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดสุโขทัย “โครงการสุโขทัยเมืองผาสุก” และผลความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” การประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย