ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 “สร้างกระบวนการเรียนรู้ สู่นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP” โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดสุโขทัย

พช.สุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2565

จังหวัดสุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน “โคก หนอง นา พช. เร่งสร้างความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย

“พช.สุโขทัย ประชุมพัฒนาการอำเภอ วางแผนการขับเคลื่อนภารกิจงานนโยบายรัฐบาล ภารกิจงานกรมการพัฒนาชุมชน และภารกิจงานจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2565 ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย”

พช.สุโขทัย ยกทัพขับเคลื่อนภารกิจงานกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565