ข่าวประชาสัมพันธ์

นที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน แก่บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ คูเมืองบริเวณศาลปู่ผาดำ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุโขทัย ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

“รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมการตรวจติดตามของคณะการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ตามโครงการประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

นที่ 10 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.30 นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน (Move for fund team)ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ติดตามรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2562 ผ่านระบบ TV.พช

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการ ที่ 17,18 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามคัดเลือกฯ ประจำปี 2562 ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกกิจกรรมประเภทคระทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นตำบลศรีนคร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านศรีนคร ม.3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการ ที่ 17,18 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามคัดเลือกฯ ประจำปี 2562 ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกกิจกรรมกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น (กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า) หมู่ 6 ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย