ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 17 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน

นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์ และถุงยังชีพแก่ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. จังหวัดสุโขทัย “ภายใต้โครงการ สุโขทัยเมืองผาสุก (Sukhothai Happiness City) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ จ.สุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย เปิดโครงการสุโขทัยพอเพียง กิจกรรมสตรีสุโขทัยร่วมใจสู้ภัย COVID – 19 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

พัฒนาการจังหวัดสุโขทัยประชุมชี้แจงและมอบหมายภารกิจการปฏิบัติงานการเปิดโครงการ”สุโขทัยพอเพียง” กิจกรรม “สตรีสุโขทัยร่วมใจสู้ภัย – 19 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”