ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสุโขทัย พิจารณาผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อเข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนิน ภายในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสุโขทัย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ติดตามรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2562 ผ่านระบบ TV.พช.

นที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย