ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสุโขทัยขับเคลื่อนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สุโขทัยแถลงข่าว และประชุมวางแผนบูรณาการหน่วยงานทำโครงการ “สุโขทัยเมืองผาสุก” ในการแก้ไขปัญหาความยากจน วางเป้าหมายเป็นของขวัญปีใหม่ 2563 จำนวน 200 ครัวเรือน และทุกครัวเรือนที่มีปัญหา ต้องได้รับการดูแล และแก้ไขปัญหา