District Community Development Office News

กรมการพัฒนาชุมชน

************ประกาศจังหวัดสุโขทัย************ รายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสม กับตําแหน่ง ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" อำเภอกงไกรลาศ

กรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"