จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 50 /2560 จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เป็น OTOP MASTER PIECE โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าและการลงทุน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กิจกรรม OTOP MASTER PIECE กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

(06/07/2560)