ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศอำเภอบ้านด่านลานหอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab model for quality of life CLM) ระดับตำบล (ตำบลหนองหญ้าปล้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(09/07/2564)

* ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ ่”โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดสุโขทัย

(30/06/2564)

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดการจ้างก่อสร้างงานสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ตำบลกลางดง แปลงของนางปินคำ เทือกคำขาว ด้วยงิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

(25/05/2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ตำบลกลางดง แปลงของนางปินคำ เทือกคำซาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(21/05/2564)