ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่

(28/10/2564)

จัดซื้อระบบ Solar off Gridlnverter ขนาด ๑๐ KW โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สาธิตสำหรับประจำฐานเพื่อการเรียนรู้

(16/09/2564)