#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข # ผู้นำชุมชนบ้านหน้าวัดลาย ให้การต้อนรับน้องๆจากสโมสรโรโตรี่ นักเรียนแลกเปลี่ยน จาก จ.พิษณุโลก หลายเชื้อชาติ ทั้งหมด13 ท่าน มาศึกษาดูงานเครื่องปั้นดินเผา บ้านทุ่งหลวง และได้ทดลองทำจริง ดูวิถีชีวิตชาวบ้านคนหน้าวัดลาย ทุ่งหลวง

23 พฤศจิกายน 2559 /

10:45 น.

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข #จังหวัดสุโขทัยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ผ้าขาวม้าทัองถิ่น หัตถศิลป์ไทย”จำนวน 3 ราย ดังนี้ นายมนตรี เกื้อกูล กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว (นางสุจินต์ โพธิวิจิตร) กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเส

02 พฤศจิกายน 2559 /

16:22 น.

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#สถานีโทรทัศน์ TPBS ได้มาถ่ายทำรายการ “ท้องถิ่นแดนไทย” หมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง ซึ่งเป็นหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้การเรียนรู้ของคนในชุมชน สถาบันการศึกษาต่างๆ เช่นมหาวิทยาลัยน

29 สิงหาคม 2559 /

10:05 น.