#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#สถานีโทรทัศน์ TPBS ได้มาถ่ายทำรายการ “ท้องถิ่นแดนไทย” หมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง ซึ่งเป็นหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้การเรียนรู้ของคนในชุมชน สถาบันการศึกษาต่างๆ เช่นมหาวิทยาลัยน

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#สถานีโทรทัศน์ TPBS ได้มาถ่ายทำรายการ “ท้องถิ่นแดนไทย” หมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง ซึ่งเป็นหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้การเรียนรู้ของคนในชุมชน สถาบันการศึกษาต่างๆ เช่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้มาเรียนรู้โดยใช้ใต้ถุนบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเราเรียนว่า “วิทยาลัยใต้ถุนบ้าน” มีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเครื่องปั้นดินเผาที่สืบทอดมาครั้งปู่ ย่า ตา ยาย (รุ่นสู่รุ่น)

(Visited 1 times, 1 visits today)