#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข #จังหวัดสุโขทัยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ผ้าขาวม้าทัองถิ่น หัตถศิลป์ไทย”จำนวน 3 ราย ดังนี้ นายมนตรี เกื้อกูล กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว (นางสุจินต์ โพธิวิจิตร) กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเส

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข #จังหวัดสุโขทัยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ผ้าขาวม้าทัองถิ่น หัตถศิลป์ไทย”จำนวน 3 ราย ดังนี้ นายมนตรี เกื้อกูล กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว (นางสุจินต์ โพธิวิจิตร) กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว (นางสุนทรี ขนาดนิด) (ข่าวโดย สถานีข่าวพช. CNS จังหวัดสุโขทัย รายงาน)

(Visited 1 times, 1 visits today)