หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านคลองต่าง ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านคลองต่าง ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

มะม่วงโชคอนันต์ พันล้าน สร้างรายได้จากการนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาศักยภาพ ความต้องการของชุมชน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ดำเนินการ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้คนในชุมชนอยู่อย่าง อยู่ดี กินดี ทุนมี หนี้หมด มั่นคง และมั่งคั่ง ชุมชนนเข้มแข็งhttps://www.youtube.com/watch?v=8g3I2iO-vzE

(Visited 1 times, 1 visits today)