คลังเก็บ: บริการของเรา

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# บ้านเกาะน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2559 ดำเนินการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และการจัดทำป้ายแสดงสัญลักษณ์ หมู่บ้าน OTOP เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจมาเที่ยวชมสิน

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#วันที่ 17 สิงหาคม 2559 นายวิทย์ หอมหวาน ผู้ใหญ่บ้านบ้านเกาะน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว) ให้การสนับสนุนบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุโขทัย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกั

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#นายกิจจา กาญจนะวีระ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 และ 18 ลงพื้นที่ตรวจติดตามและพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2559 ณ บ้านหน้าวัดลาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งห

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย โดยประสานงานกับเทศบาลตำบลทุ่งหลวง รพ.สต.ทุ่งหลวง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ เพื่อต้อนรับคณะผู้บริหารช่อง 9 Mcot และรายการสโมสรสุข

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวศรันยา วัฒนธงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับรองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#วันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวศรันยา วัฒนธงทอง นักวิชการพัฒนาชุมชน และนางอโณทัย แก้วกิ่ง นัก

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#วันที่ 2 สิงหาคม 2559 นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ได้ออกเยี่ยมตรวจติดตามหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านหน้าวัดลาย ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมีนางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่ม

ครูภูมิปัญญาสาขาหัตถกรรม นางเฉลา อยู่กลัด ผู้ปั้นผลงานนางกวัก พระอภัยมณี นางเงือก หัวพญานาค มีประสบการณ์ในการปั้นดินมากว่า 30 ปี ภูมิปัญญาการทำเครื่องปั้นดินเผาเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก่อใ