คลังเก็บ: บริการของเรา

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ พร้อมด้วย นางสาวศรันยา วัฒนธงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางอโณทัย แก้วกิ่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม

ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ชื่อ นางเสวย ภู่เอี่ยม ฉายา “เกษตรกรเท้าเปล่า ข้าวกล้องคุณธรรม” ได้รับรางวัลคนดีนำทางแทนคุณแผ่นดิน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเลขที่ 74/1 บ้านนากลาง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น. นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ นายวันชัย โมรัษเฐียร รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง และนางสาวศรันยา วัฒนธงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้เตรียมความพร้อมในการต้อนรับผู้ตร

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบบ้านหน้าวัดลาย ได้มีการพัฒนาภูมิปัญญาของคนตำบลทุ่งหลวง ๑ อัตลักษณ์คู่วิถีชีวิตและจิตวิญญาณคนทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยกับภูมิปัญญาที่สืบทอดมาแต่ปู่ น่า ตา ทวด จากรุ่นสู่รุ่น ปรับปรุงค้นคว้าพัฒนาด้

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#วันที่12กรกฎาคม 2559 ข้าราชการ ทหาร พระภิกษุสงฆ์ ผู้นำท้องที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน ของอำเภอสวรรคโลก พร้อมทั้ง ประชาชนชาวบ้านวัดโบสถ์ ช่วยกันทำฝาย

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#วันที่ 12 กรกฏาคม 2559 นายพิทยา กองกิจ พัฒนาการอำเภอกงไกรลาศ ร่วมพิธีเปิดและส่งมอบ โครงการ ปลูกพืชผักสวนครัวด้วยระบบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บ้านวังไผ่สูง ม.8 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “อยู่

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นายสุวิน พึ่งเงิน มอบหมายให้กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับจนท.ช่อง9อสมท.เข้ามาสำรวจเตรียมการถ่ายทำรายการ ในหมู่บ้านส่ารสนเทศบ้านหน้าวัดลายต.ทุ่งหลวงอ.คีรีมาศจ.สุโขทัย

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ดำเนินการถ่ายทำวีดีทัศน์ หมู่บ้านสารสนเทศฯต้นแบบ บ้านหน้าวัดลาย ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ. สุโขทัย