คลังเก็บ: บริการของเรา

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#บ้านหน้าวัดลาย ตำบลทุ่งหลวง หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 เปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่วันที่ 17-30 มิ.ย 59 สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมอุตสาหก

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2559: กระบวนการเชิดชูเกียรติ จุดที่ 5 ณ บ้านหนองโสน ม.11 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2559: กระบวนการเชิดชูเกียรติ จุดที่ 6 ณ บ้านกมลราษฎร์ ม.1 ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2559: กระบวนการเชิดชูเกียรติ จุดที่ 4 ณ บ้านสวะ ม.3 ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2559: กระบวนการเชิดชูเกียรติ จุดที่ 3 ณ บ้านลานทอง ม.11 ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2559: กระบวนการเชิดชูเกียรติ จุดที่ 2 ณ บ้านแม่สำใต้ ม.1 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2559: กระบวนการเชิดชูเกียรติ จุดที่ 1 ณ บ้านผาสุก ม.7 ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#เล่าอารยธรรม ตอน สืบค้นตำนานวัดลาย หนึ่งในเส้นทางการท่องเที่ยวทุ่งหลวง แผนอนาคตในการจัดทำหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน โดยการบูรณการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร เทศบาลตำบลทุ่งหลวง และคนในชุมชนวัดลาย ทุ่ง

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#คณะทำงานเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2559 บ้านเกาะน้อย ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ณ บ้านหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวั