คลังเก็บ: บริการของเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสัชนาลัย ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2559 :กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะทำงานเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเกาะน้อย ม.5 ต.หน

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ข่าวหนังสือพิมพ์มติชน กับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงศิลปวัฒนธรรมของคนหน้าวัดลาย ทุ่งหลวง หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านหน้าวัดลาย ม.2 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การดำเนินการศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชน บ้านหน้าวัดลาย ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# จังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2559: กระบวนการเชิดชูเกียรติคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จุดที่ 2 ณ บ้านวังกุ้ง ม.6 ต.ปากพระ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# จังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2559: กระบวนการเชิดชูเกียรติคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จุดที่ 1 ณ บ้านวังไผ่สูง ม.8 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯ บ้านหน้าวัดลาย ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ การดำเนินการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ร่วมดำเนินโครงการ “คอซอง กด Like Website ครอบครัว” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยกระบวนการสารสนเทศ โดยมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ และเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯ บ้านหน้าวัดลาย ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย โดยติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ การดำเนินการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน และเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น