ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายธวัช ใสสม

พัฒนาการจังหวัดสุโขทัยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

กรมการพัฒนาชุมชน

1)บูรณาการงาน 2)บูรณาการเป้าหมาย 3)สร้างกลไกทุกระดับ 4)บูรณาการตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงาน 1. บูรณาการปัจจัยการบริหารทั้งภายในและภายนอกสู่เป้าหมายเดียวกัน งาน งบ ระบบ คน 2. แตกต่างแต่มีนวัตกรรม 3. เน้นองค์กรแห่งการเรียนรู้

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

คลังความรู้/บทความ

คำสั่ง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/หนังสือสั่งการ