เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายธวัช ใสสม

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดสุโขทัยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถณะ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และรัเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถณะ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และรัเบียบเกี่ยวกับการสอบ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดการจ้างก่อสร้างงานสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล  ตำบลกลางดง แปลงของนางปินคำ เทือกคำขาว ด้วยงิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดการจ้างก่อสร้างงานสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ตำบลกลางดง แปลงของนางปินคำ เทือกคำขาว ด้วยงิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ตำบลกลางดง แปลงของนางปินคำ เทือกคำซาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ตำบลกลางดง แปลงของนางปินคำ เทือกคำซาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศอำเภอเมืองสุโขทัย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านสวน (CLM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศอำเภอเมืองสุโขทัย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านสวน (CLM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศอำเภอเมืองสุโขทัย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลปากพระ (CLM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศอำเภอเมืองสุโขทัย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลปากพระ (CLM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564